-
Etusivu
Hallitus ja Yhteystiedot
Liity jäseneksi
Kilpailut ja kilpailuluvat
Toiminta ja tapahtumat
Säännöt
Tietoa seuran jäsenille
LinkitJäälin Ratsastajat ry:n säännöt1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Jäälin Ratsastajat ry ja sen kotipaikka on Oulu


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hevosharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen voi toimia hevosharratuksen ja –urheilun parissa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen kilpailu-, valmennus-, koulutus-, ja nuorisotoimintaa. Yhdistys järjestää myös muille toiminta-alueensa ihmisille hevosiin liittyvää harrastustoimintaa, kuten kursseja, kuntoliikuntaa ja hevosharrastukseen liittyvää tiedotustoimintaa.
Yhdistys pyrkii kiinnittämään ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa yhteisöjen huomiota.
Yhdistys pyrkii hevosharrastuksen kehittämiseen alueella ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä voi omistaa ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Yhdistys voi hankkia varoja toimintansa tukemiseksi sekä järjestää keräyksiä, arpajaisia ja koulutus- ja huvitilaisuuksia, pitää yllä kioskitoimintaa yhdessä liikepaikassa sekä välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.
Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

Yhdistys toimii pääsääntöisesti Jäälintallilla ja ensisijaisesti Jäälintallilla toimivien hevosharrastajien eduksi. Seuran toiminta ja tiedotus keskittyy Jäälin ratsastajien ilmoitustaululle.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi hakea jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.


6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3 muuta varsinaista jäsentä sekä 2-3 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.


8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, sähköpostitse tai seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.


11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.Perustamiskirja

Me allekirjoittaneet olemme perustaneet Jäälin Ratsastajat ry –nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt.
Perustamiskirjan päiväys 30.7.2010
Säännöt korjattu 4.10.2010

Allekirjoitukset
Jäälissä 4.10.2010

Tiina Bergbacka
Maria-Liisa Koistinaho
Jarmo Bergbacka
Mirkka Koski

Säännöt hyväksytty ja yhdistys rekisteröity (PRH) 29.10.2010